Pracownik na etacie czy na zlecenie – plusy i minusy form zatrudnienia

SPA

Każdy manager chciałby mieć zgrany zespół pracowników, którzy swoją pracą i postawą zachęcą klienta do korzystania z proponowanych usług. Czy na jakość ich pracy może mieć wpływ forma zatrudnienia? To jak zwykle zależy od indywidualnego przypadku. Nie wchodząc w niuanse, a jednocześnie chcąc ułatwić decyzję zatrudniającym, opisujemy plusy i minusy możliwych form zatrudnienia.

UMOWA O PRACĘ

To najczęściej praktykowana w usługach beauty&spa forma zatrudnienia. Polega ona na zobowiązaniu się obu stron (pracownika i pracodawcy) do wykonywania względem siebie określonych obowiązków, a każdej ze stron przysługują pewne przywileje. Prawa i obowiązki pracowni-ka i pracodawcy określają szczegółowo przepisy prawa pracy, na czele z Kodeksem pracy, który ustanawia szereg norm prawnych chroniących pracownika. Ze względu na szeroki zakres takiej formy zatrudnienia — występuje ona w kilku wariantach: umowa na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony.

Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie i określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy (ze wskazaniem składników wynagrodzenia), wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Jeśli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Plusy:

• podporządkowanie pracownika poleceniom pracodawcy,

• ustalanie pory rozpoczynania i kończenia pracy,

• decydowanie o miejscu wykonywania pracy,

• obowiązujący pracownika okres wy-powiedzenia w zależności od rodzaju umowy powoduje bezpieczeństwo stałego posiadania pracownika bez możliwości zakończenia współpracy z dnia na dzień,

• pracodawca może zmienić warunki umowy w trakcie jej trwania,

• uzależnienie wynagrodzenia pracowni-ka od ilości i jakości wykonanej przez niego pracy.

Minusy:

• obowiązek odprowadzania przez pracodawcę składek ZUS-owskich za każdą osobę (kwota zależna od wynagrodzenia),

• limitowany czas pracy pracownika,

• zapewnienie pracownikowi minimalnego wynagrodzenia (w 2016 r. — 1850 zł brutto),

• konieczność udzielania corocznie urlopu wypoczynkowego,

• możliwość nieobecności pracownika (np. zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny).

UMOWA ZLECENIE

Polega na zobowiązaniu jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy) na warunkach opisanych w umowie. W umowie takiej znajdują się szczegółowo opisane obowiązki, które musi wypełnić zleceniobiorca, aby jednorazowo otrzymać określoną kwotę. Zasady, na jakich można zawrzeć i wykonywać umowę zlecenia, regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 734 — 751 kc.).

Umowa zlecenie musi zawierać elementy, takie jak: strony umowy, opis zlecenia i określenie zakresu współpracy, termin, wynagrodzenie oraz odpowiedzialność (zapis regulujący sytuację niedopełnienia umowy).

Plusy:

• nie obowiązują ograniczenia wynikające z kodeksu pracy dotyczące np. czasu pracy, minimalnego wynagrodzenia, prawa do urlopów: wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego czy prawa do przerw w pracy,

• umowa nie musi być zawarta na piśmie, może zostać zawarta w formie ustnej,

• brak konieczności wiązania się z osobą zatrudnioną na długi czas (jedno-razowa współpraca).

Minusy:

• brak możliwości poszerzenia zakresu obowiązków w trakcie trwania umowy,

• obowiązek odprowadzania przez pracodawcę składek ZUS-owskich za każdą osobę (kwota zależna od wynagrodzenia, o wiele mniejsza od tych odprowadzanych za umowę o pracę) (…)

Eliza Ziółek

Beauty Inspiration

Czytaj cały artykuł w Beauty Inspiration 6/2016

CZYTAJ TAKŻE:

Musisz wiedzieć, że mamy ciasteczka i możemy ich użyć tylko do tego, byś był bardziej zadowolony z naszych treści. ok więcej