Audyt higieniczny

SPA

STREFA PREMIUM – DZIAŁ BIZNES

[membership_breadcrumbs style=”7″]

— SPACER —

Audyt higieniczny

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23ffffff”]autor: Dorota Rutkowska, kierownik działu marketingu w firmie Medilab[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Prowadzenie gabinetu beauty bez stosowania procedur higieniczno-sanitarnych to ogromne ryzyko. Chcąc świadczyć usługi na najwyższym poziomie, oprócz profesjonalnie przeszkolonego personelu oraz nowoczesnego sprzętu, należy położyć równie mocny nacisk na wysoki standard sanitarno-higieniczny w gabinecie. Za opracowanie, wdrożenie i kontrolę procedur odpowiedzialny jest właściciel gabinetu.

[/text_block]

Prawidłowo opracowana procedura jest dostosowana do specyfiki danego gabinetu, w szczególności rodzaju zabiegów tam wykonywanych. Zabiegi naruszające ciągłość skóry wymagają zachowania zwiększonego reżimu sanitarnego.

Każda utworzona procedura higieniczno—sanitarna powinna zawierać następujące elementy:

1. Nazwę, cel, przedmiot i zakres czynności oraz definiować: co (czynność, przedmiot, powierzchnia), czym (rodzaj preparatu, jego stężenie, czas i spektrum działania, stosowane środki ostrożności — wraz z zasadami pierwszej pomocy), kto (osoby odpowiedzialne za prawidłowe wykona-nie procedury w praktyce) i jak ma wykonać daną czynność;

2. Datę utworzenia i datę ostatniej aktualizacji;

3. Podpis osoby opracowującej daną procedurę higieniczno—sanitarną — w celu zidentyfikowania osoby odpowiedzialnej za merytoryczne przygotowanie procedury;

4. Podpis osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie danej placówki;

5. Wykaz źródeł — literatura, wytyczne, inne materiały, z których korzystał autor podczas opracowywania procedur dla swojego zakładu.

Prawidłowo opracowana procedura powinna uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz określać szczegółowy tryb postępowania w sytuacjach awaryjnych. Procedurę uznaje się za wdrożoną, gdy osoba wykonująca daną procedurę zostanie zapoznana z jej treścią.

Należy pamiętać, że procedury higieniczno-sanitarne powinny być aktualizowane zawsze w przypadku zmiany aktów prawnych oraz zmiany zakresu świadczonych usług, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Nieaktualizowanie treści procedur higieniczno—sanitarnych naraża personel na wykonywanie ich niezgodnie z aktualnymi zaleceniami. Warto podkreślić, że na wniosek właściciela, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może zaopiniować takie procedury.

W kolejnych akapitach wyjaśniono, jakie elementy procedur należy zweryfikować w każdym gabinecie.

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

[/text_block]

— SPACER —

Procedura dotycząca stosowania środków dezynfekcyjnych i przygotowywania roztworów roboczych powinna zawierać ogólne wytyczne postępowania z tymi preparatami. Każdy z nich jest mieszaniną substancji chemicznych i oprócz ulotki oraz instrukcji użycia, posiada również opracowaną przez producenta kartę charakterystyki (karta SDS), określającą odpowiednie działania zapobiegawcze związane z ewentualnym działaniem niebezpiecznym substancji i mieszanin chemicznych. Postępowanie zgodne z procedurą chroni personel pracujący z substancją.

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

HIGIENA RĄK

[/text_block]

— SPACER —

Procedura dotycząca higieny rąk jest jedną z podstawowych procedur w gabinecie beauty. Według światowych doniesień (m.in. raporty WHO) szacuje się, że około 70% zakażeń roznoszonych jest przez ręce. Mycie i dezynfekcja rąk personelu gabinetu powinny być podstawową czynnością powtarzaną wielokrotnie w ciągu dnia pracy.

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

HIGIENA POWIERZCHNI I URZĄDZEŃ

[/text_block]

— SPACER —

Ten punkt powinien uwzględniać podział na elementy:

– małe, dotykowe (krytyczne) — znajdujące się w bezpośrednim i bliskim kontakcie z klientem, np. fotele, leżanki, stoliki, blaty robocze,

– duże (niskiego ryzyka) — oddalone od klienta, np. ściany, podłogi, meble.

Przy opracowywaniu procedur higieny powierzchni należy bezwzględnie przewidzieć sposób postępowania w przypadku miejscowego skażenia materiałem organicznym (krew, mocz, kał, treść żołądkowa). Taka sytuacja wymaga zastosowania specjalnego postępowania, materiał organiczny jest bowiem wysoce zakaźny.

— SPACER —

[membership_sidebar style=”8″ show_children=”Y” title=”STREFA%20PREMIUM”]

— SPACER —

[membership_sidebar style=”9″]

CZYTAJ W DZIALE BIZNES:

— SPACER —

[membership_page_listings style=”1″ columns=”1″ product=”16656″ category=”16667″ opm=”1″]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”20″ width=”940″]

Procedury higieniczno-sanitarne powinny być aktualizowane zawsze w przypadku zmiany aktów prawnych oraz zmiany zakresu świadczonych usług, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

SPRZĘT WIELOKROTNEGO UŻYTKU — MYCIE I STERYLIZACJA

[/text_block]

— SPACER —

Niezwykle ważną procedurą w gabinecie beauty jest postępowanie z narzędziami wielokrotnego użytku oraz sterylizacja. Ponowne użycie narzędzi do zabiegu kolejnej klientki bez uprzednich czynności mycia, dezynfekcji i sterylizacji tego sprzętu jest niedopuszczalne. Ryzyko przeniesienia zakażenia w takiej sytuacji jest niezwykle wysokie.

Narzędzia wielokrotnego użytku należy dezynfekować poprzez zanurzenie w wanience z uprzednio przygotowanym roztworem roboczym środka dezynfekcyjnego do tego przeznaczonego. W przypadku narzędzi wymagających sterylizacji należy je zapakować w opakowania papierowo-foliowe i poddać sterylizacji. Może ona odbywać się na stanowisku sterylizacji zorganizowanym w gabinecie lub może być zlecona podmiotowi zewnętrznemu, posiadającemu udokumentowany system jakości.

Przy opracowywaniu procedur warto korzystać z dostępnych na rynku gotowych opracowań, takich jak np. „Poradnik jak stworzyć procedurę higieniczno—sanitarną w gabinecie kosmetycznym, fryzjerskim, tatuażu i odnowy biologicznej. Instrukcje postępowania.” Poradnik został opracowany przez zespół konsultantów naukowych firmy Medilab (m.in. mikrobiolog, farmaceuta, kosmetolog, prawnik). Medilab jest firmą dostarczającą środki dezynfekcyjne do placówek medycznych w całej Polsce od 30 lat. Instrukcje oparte są o aktualnie obowiązujące regulacje prawne oraz liczne opracowania naukowe autorytetów z dziedziny higieny i dezynfekcji.

Na podstawie tych instrukcji można dostosować swoją placówkę do aktualnych wymagań sanitarno-higienicznych oraz przygotować pełną dokumentację na potrzeby własne i organu kontrolującego.

Każdy pracownik salonu beauty powinien mieć świadomość zagrożeń rozprzestrzeniania się zakażeń oraz znajomość czynników ryzyka występujących w swoim środowisku pracy. Bakterie, grzyby, wirusy, a także pasożyty stanowią w równym stopniu zagrożenie dla klienta, jak i dla personelu gabinetu. Źródłem zakażeń może być każdy klient oraz każdy pracownik gabinetu.

Stosowanie procedur higienicznych przez cały personel gabinetu beauty ogranicza ryzyko przeniesienia infekcji. Nierozważne podejście do procedur higienicznych może natomiast doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych personelu, a także finansowych — w przypadku roszczeń odszkodowawczych zakażonych klientów.

— SPACER —

CZYTAJ O KOSMETOLOGII:

— SPACER —

[membership_page_listings style=”1″ columns=”1″ product=”16656″ category=”16794″ opm=”1″]

arrow

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”style_1.png” align=”left”]

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY AUDYTU HIGIENICZNEGO

[/text_block][/op_liveeditor_element]
[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]1. Stosowanie środków dezynfekcyjnych i przygotowywanie roztworów roboczych;

2. Higiena rąk;

3. Higiena powierzchni i urządzeń, w tym powierzchni skażonej materiałem organicznym;

4. Dezynfekcja i mycie narzędzi oraz sprzętu wielokrotnego użytku;

5. Zasady sterylizacji;

6. Postępowanie z bielizną i odzieżą ochronną;

7. Postępowanie z odpadami.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

W strefie wiedzy:

[/text_block]

— SPACER —

[membership_page_listings style=”1″ columns=”1″ product=”16399″ opm=”1″]

[membership_page_listings style=”1″ columns=”1″ product=”16656″ opm=”1″]

Audyt higieniczny

SPA

Prowadzenie gabinetu beauty bez stosowania procedur higieniczno-sanitarnych to ogromne ryzyko. Chcąc świadczyć usługi na najwyższym poziomie, oprócz profesjonalnie przeszkolonego personelu oraz nowoczesnego sprzętu, należy położyć równie mocny nacisk na wysoki standard sanitarno-higieniczny w gabinecie. Za opracowanie, wdrożenie i kontrolę procedur odpowiedzialny jest właściciel gabinetu.

Prawidłowo opracowana procedura jest dostosowana do specyfiki danego gabinetu, w szczególności rodzaju zabiegów tam wykonywanych. Zabiegi naruszające ciągłość skóry wymagają zachowania zwiększonego reżimu sanitarnego.

Każda utworzona procedura higieniczno—sanitarna powinna zawierać następujące elementy:

1. Nazwę, cel, przedmiot i zakres czynności oraz definiować: co (czynność, przedmiot, powierzchnia), czym (rodzaj preparatu, jego stężenie, czas i spektrum działania, stosowane środki ostrożności — wraz z zasadami pierwszej pomocy), kto (osoby odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie procedury w praktyce) i jak ma wykonać daną czynność;

2. Datę utworzenia i datę ostatniej aktualizacji;

3. Podpis osoby opracowującej daną procedurę higieniczno—sanitarną — w celu zidentyfikowania osoby odpowiedzialnej za merytoryczne przygotowanie procedury;

4. Podpis osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie danej placówki;

5. Wykaz źródeł — literatura, wytyczne, inne materiały, z których korzystał autor podczas opracowywania procedur dla swojego zakładu.

Prawidłowo opracowana procedura powinna uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz określać szczegółowy tryb postępowania w sytuacjach awaryjnych. Procedurę uznaje się za wdrożoną, gdy osoba wykonująca daną procedurę zostanie zapoznana z jej treścią.

Należy pamiętać, że procedury higieniczno-sanitarne powinny być aktualizowane zawsze w przypadku zmiany aktów prawnych oraz zmiany zakresu świadczonych usług, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

Nieaktualizowanie treści procedur higieniczno—sanitarnych naraża personel na wykonywanie ich niezgodnie z aktualnymi zaleceniami. Warto podkreślić, że na wniosek właściciela, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może zaopiniować takie procedury.

W kolejnych akapitach wyjaśniono, jakie elementy procedur należy zweryfikować w każdym gabinecie.

 

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

Procedura dotycząca stosowania środków dezynfekcyjnych i przygotowywania roztworów roboczych powinna zawierać ogólne wytyczne postępowania z tymi preparatami. Każdy z nich jest mieszaniną substancji chemicznych i oprócz ulotki oraz instrukcji użycia, posiada również opracowaną przez producenta kartę charakterystyki (karta SDS), określającą odpowiednie działania zapobiegawcze związane z ewentualnym działaniem niebezpiecznym substancji i mieszanin chemicznych. Postępowanie zgodne z procedurą chroni personel pracujący z substancją.

 

HIGIENA RĄK

Procedura dotycząca higieny rąk jest jedną z podstawowych procedur w gabinecie beauty. Według światowych doniesień (m.in. raporty WHO) szacuje się, że około 70% zakażeń roznoszonych jest przez ręce. Mycie i dezynfekcja rąk personelu gabinetu powinny być podstawową czynnością powtarzaną wielokrotnie w ciągu dnia pracy.

 
HIGIENA POWIERZCHNI I URZĄDZEŃ

Ten punkt powinien uwzględniać podział na elementy:

• małe, dotykowe (krytyczne) — znajdujące się w bezpośrednim i bliskim kontakcie z klientem, np. fotele, leżanki, stoliki, blaty robocze (…)

Czytaj cały artykuł w BEAUTY INSPIRATION 4/2017 >>>

 

Dorota Rutkowska
kierownik działu marketingu w firmie Medilab

CZYTAJ TAKŻE:

Musisz wiedzieć, że mamy ciasteczka i możemy ich użyć tylko do tego, byś był bardziej zadowolony z naszych treści. ok więcej