Audyt higieniczny

SPA

Prowadzenie gabinetu beauty bez stosowania procedur higieniczno-sanitarnych to ogromne ryzyko. Chcąc świadczyć usługi na najwyższym poziomie, oprócz profesjonalnie przeszkolonego personelu oraz nowoczesnego sprzętu, należy położyć równie mocny nacisk na wysoki standard sanitarno-higieniczny w gabinecie. Za opracowanie, wdrożenie i kontrolę procedur odpowiedzialny jest właściciel gabinetu.

Prawidłowo opracowana procedura jest dostosowana do specyfiki danego gabinetu, w szczególności rodzaju zabiegów tam wykonywanych. Zabiegi naruszające ciągłość skóry wymagają zachowania zwiększonego reżimu sanitarnego.

Każda utworzona procedura higieniczno—sanitarna powinna zawierać następujące elementy:

1. Nazwę, cel, przedmiot i zakres czynności oraz definiować: co (czynność, przedmiot, powierzchnia), czym (rodzaj preparatu, jego stężenie, czas i spektrum działania, stosowane środki ostrożności — wraz z zasadami pierwszej pomocy), kto (osoby odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie procedury w praktyce) i jak ma wykonać daną czynność;

2. Datę utworzenia i datę ostatniej aktualizacji;

3. Podpis osoby opracowującej daną procedurę higieniczno—sanitarną — w celu zidentyfikowania osoby odpowiedzialnej za merytoryczne przygotowanie procedury;

4. Podpis osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie danej placówki;

5. Wykaz źródeł — literatura, wytyczne, inne materiały, z których korzystał autor podczas opracowywania procedur dla swojego zakładu.

Prawidłowo opracowana procedura powinna uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz określać szczegółowy tryb postępowania w sytuacjach awaryjnych. Procedurę uznaje się za wdrożoną, gdy osoba wykonująca daną procedurę zostanie zapoznana z jej treścią.

Należy pamiętać, że procedury higieniczno-sanitarne powinny być aktualizowane zawsze w przypadku zmiany aktów prawnych oraz zmiany zakresu świadczonych usług, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

Nieaktualizowanie treści procedur higieniczno—sanitarnych naraża personel na wykonywanie ich niezgodnie z aktualnymi zaleceniami. Warto podkreślić, że na wniosek właściciela, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może zaopiniować takie procedury.

W kolejnych akapitach wyjaśniono, jakie elementy procedur należy zweryfikować w każdym gabinecie.

 

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

Procedura dotycząca stosowania środków dezynfekcyjnych i przygotowywania roztworów roboczych powinna zawierać ogólne wytyczne postępowania z tymi preparatami. Każdy z nich jest mieszaniną substancji chemicznych i oprócz ulotki oraz instrukcji użycia, posiada również opracowaną przez producenta kartę charakterystyki (karta SDS), określającą odpowiednie działania zapobiegawcze związane z ewentualnym działaniem niebezpiecznym substancji i mieszanin chemicznych. Postępowanie zgodne z procedurą chroni personel pracujący z substancją.

 

HIGIENA RĄK

Procedura dotycząca higieny rąk jest jedną z podstawowych procedur w gabinecie beauty. Według światowych doniesień (m.in. raporty WHO) szacuje się, że około 70% zakażeń roznoszonych jest przez ręce. Mycie i dezynfekcja rąk personelu gabinetu powinny być podstawową czynnością powtarzaną wielokrotnie w ciągu dnia pracy.

 
HIGIENA POWIERZCHNI I URZĄDZEŃ

Ten punkt powinien uwzględniać podział na elementy:

• małe, dotykowe (krytyczne) — znajdujące się w bezpośrednim i bliskim kontakcie z klientem, np. fotele, leżanki, stoliki, blaty robocze (…)

Czytaj cały artykuł w BEAUTY INSPIRATION 4/2017 >>>

 

Dorota Rutkowska
kierownik działu marketingu w firmie Medilab

CZYTAJ TAKŻE:

Musisz wiedzieć, że mamy ciasteczka i możemy ich użyć tylko do tego, byś był bardziej zadowolony z naszych treści. ok więcej